بازار آنلاین فروشکده انتخاب اول در تجارت الکترونیک

فروشکده؛ بازاری آنلاین بر بستر اینترنت که تمامی افراد از سراسر ایران مشتری این بازار هستند. فروشندگان در سراسر ایران
نیز می‌توانند بصورت رایگان ، در فروشکده غرفه ایجاد کرده و کسب‌و‌کار خود را رونق بخشند.

چه چیز کسب و کار دربازار آنلاین فروشکده را متمایز میکند؟

ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ

ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪار،

در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ

ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ.

درگاه پرداخت امن

ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دردﺳﺮﻫﺎی اداری،

ﺻﺎﺣﺐ درﮔﺎه اﻣﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮﯾﺪ.

ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺴﺘﯽ

ﻣﺤﺼﻮﻟﺎﺗﺘﺎن را ﺳﺮﯾﻊ‌ﺗﺮ و آﺳﺎن‌ﺗﺮ

ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ ارﺳﺎل

را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ.

طرح های تخفیفی

ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﻣﺸﺘﺮی‌ﻫﺎﯾﺘﺎن از ﺗﺨﻔﯿﻒ‌ﻫﺎی

ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ.

ﺧﺪﻣﺎت مشتری‌ها

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ مشتری‌هایتان ﺑﺮ

ﻋﻬﺪه ﻣﺎست؛ وﻗﺖ‌ ﺧﻮد را ﺻﺮف

ﮐﺴﺐ‌و‌ﮐﺎرﺗﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

در فروشکده، ﻓﻨﻮن و روش‌ﻫﺎی

ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺑﺪون

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

مراحل فروش در بازار آنلاین فروشکده

مراحل فروش در بازار آنلاین فروشکده

آموزش مرحله به مرحله

از زبان غرفه‌داران موفق

ﺳﻮاﻟﺎت ﻣﺘﺪاول

کارمزد فروشکده از هر تراکنش موفق حداکثر 9 درصد می‌باشد

سفارش را تولید و بسته‌بندی کرده و از طریق پست ارسال کنید، و تمامی این مراحل را در پنل مدیریت غرفه اعلام کنید.

مشتری هنگام خرید از غرفه هزینه ارسال را نیز پرداخت می‌کند، اما مدیریت آن با غرفه‌دار است که در هنگام تسویه عین این مبلغ به غرفه‌دار تعلق می‌گیرد.

تسویه حساب دو شرط دارد : ۱- مراحل سفارش تا انتها توسط غرفه‌دار ثبت شده باشد – حتماً بارکد پستی برای سفارش درج شده باشد ۲- رضایت مشتری روی سفارش ثبت شده باشد در این صورت حداکثر 5 روز کاری بعد از درخواست شما، فروشکده با شما تسویه می‌کند.

برای شروع تجارت آماده اید؟

فروشگاه
نوار کناری
0 لیست علاقه مندی ها
0 مورد سبد خرید
حساب من